Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында 2 сәуір Халықаралық балалар кітабы күніне «Ұлы дала тарихының жазба мұралары»көрмесі

Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында 2 сәуір Халықаралық балалар кітабы күніне «Ұлы дала тарихының жазба мұралары»көрмесімен, орталық қызметімен таныстыру және көне кітаптарды қалпына келтіру бойынша шеберлік сағат өтті. Іс-шараға №22 мектеп-гимназиясының 9 "Ж" сынып оқушылары мен сынып жетекшісі Базарханова Динара Думанқызы қатысты.

Шараның негізгі мақсаты:кітаптың адам өміріндегі маңызы туралы ұғындыру және жас ұрпақтың кітапқа деген қызығушылығын арттыру, көне кітаптарды қайта жаңғырту барысындағы тазалау, дезинфекция, дезинсекция, түптеу жұмыстарын насихаттай отырып,  тәжірибе жүзінде алмасу.

Оқушыларға ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің ғылыми сарапшысы Алмат Амантайұлы 8-9 ғасыр шамасындағы руникалық графикамен көне түркі тілінде жазылған «Ырық бітік» кітабы, Х-ХІІІ ғғ. Қарахан дәуірінен М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегі, Алтын орда тұсындағы Құтбтың «Хұсырау-Шырын» дастаны, Қазақ хандығы кезеңіндегі араб, парсы, шағатай тілдеріндегі 4 бөлімнен тұратын көрмемен таныстырды.

Сонымен қатар, Есепке алу, сақтау, көрме және оқу залдарының жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің бас сарапшысы Б.Омарова орталық қорындағы ең ірі кітап Мусхаф Әш-Шариф кітабы екенін, араб тілінде жазылған, киелі кітаптың салмағы шамамен 10 кг., көлемі 40х44,5 см., 408 беттен тұратындығын, 2018 жылы факсимильдік нұсқасын Ыстамбұлдағы (Түркия) «Ислам тарихы, өнері мен мәдениетін зерттеу халықаралық ғылыми орталығы» (IRCICA) сыйға бергені туралы және де ені-4,5 см, биіктігі 5,5 см. 72 беттен тұратын Алматы қаласы «Қайнар баспасынан» 1979 жылы шыққан Ыбырай Жақаевтың қанатты сөздері жинағын айрықша таныстырды.

Тарихи қолжазбалар мен көне кітаптар туралы кең мәлімет алған балалар Реставрация –консервация бөлімінде болып, көне кітаптарды қайта жаңғырту, тазалау, кітаптарды түрлі бактериялардан емдеу, қорғау, дезинфекция, дезинсекция, түптеу жұмыстарының жасалу технологиясы туралы толықтай танысып, тәжірибе алмасты.

 В Национальном центре рукописей и редких книг 2 апреля в Международный день детской книги прошел мастер-класс по реставрации древних книг,ознакомление с выставкой «Письменное наследие истории Великой степи» и деятельностью центра. 

В мероприятии приняли участие учащиеся 9 "Ж"класса школы-гимназии №22, а также классный руководитель Базарханова Динара Думановна.

Основная цель мероприятия: дать представление о значении книги в жизни человека и повысить интерес подрастающего поколения к книге, обмен опытом с пропагандой работы по очистке, дезинфекции, дезинсекции, переплету древних книг.

Научный эксперт отдела организации научно-исследовательской работы Алмат Амантаевич ознакомил учащихся с выставкой, состоящей из 4 частей, где представлены книга «Ырык битик", написанная на древнетюркском языке рунической графикой 8-9 веков, «Дивани лугат ат-тюрк» М. Кашгари эпохи Карахана10-13 вв., сага Кутба «Хосров и Ширин» периода Золотой Орды, а также книги временКазахского ханства на арабском, персидском, чагатайском языках.

Кроме того, главный эксперт отдела учета, хранения, организации работы выставочного и читального залов Б. Омарова отметила, что самой большой книгой в фонде центра является книга Мусхаф аш-Шариф, написанная на арабском языке, состоящая из 408 страниц книгавеситоколо 10 кг., имеет размер 40х44, 5 см. В 2018 году факсимильная версия этой книги была подарена центру «Международным научным центром по изучению исламской истории, искусства и культуры» (IRCICA) в Стамбуле (Турция). Также был представлен 72-страничный сборниккрылатых слов Ибрая Жакаеваразмером 4,5 х 5,5 см,изданный в 1979 году алматинским издательством «Кайнар».

Дети, узнавшие много нового об исторических рукописях и старинных книгах, посетили отдел реставрации и консервации, подробно ознакомились с технологией реставрации, очистки, обработки книг от различных бактерий, защиты, дезинфекции, дезинсекции, переплета.